Korupcijos prevencija


Šeškinės poliklinikos pasitikėjimo linija

POLIKLINIKOS PASITIKĖJIMO TELEFONAS (8 5) 252 5777.

Poliklinikoje už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo – Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas Linas Juozulynas, 242 kab., tel. (8 5) 250 2042, el. p. l.juozulynas@poliklinika.lt

Pacientų skundus (pareiškimus) dėl galimų korupcijos apraiškų poliklinikoje tiria Korupcijos prevencijos komisija. Į komisiją kreiptis reiktų tuo atveju, jei turite žinių arba pagrįstų įtarimų apie poliklinikos darbuotojo padarytas, daromas arba ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Korupcijos prevencijos komisija:

Personalo ir teisės skyriaus vadovas Linas Juozulynas (Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas), tel. (8 5) 250 2042, el. p. l.juozulynas@poliklinika.lt;

Chirurgijos skyriaus vedėjas Valdemar Grinevič, tel. (8 5) 252 5775, el. p. valdemar.grinevic@poliklinika.lt;

Registratūros vadovė Regina Jakubėnienė, tel. (8 5) 252 5776, el. p. regina.jakubeniene@poliklinika.lt;

Vyresnioji slaugytoja Marina Mironenko, tel. (8 5) 250 2178, el. p. marina.mironenko@poliklinika.lt;

Rinkodaros specialistė Loreta Kliučininkienė, tel. (8 5) 250 2086, el. p. loreta.kliucininkiene@poliklinika.lt.

Direktoriaus kreipimasis

Gerbiama Šeškinės poliklinikos bendruomene,

           Sąžiningumas, skaidrumas ir atsakomybė – tai esminės vertybės, kuriomis vadovaujamės įstaigos darbe. Džiaugiamės, kad mūsų medicinos darbuotojams už darbą padėkojate, kad leidžiate tobulėti teikdami pasiūlymus ir komentarus.

           Prisidėdami prie korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje iniciatyvų aiškiai ir garsiai sakome – mes PRIEŠ neoficialius mokėjimus medicinos darbuotojams. Raginame „dovanėlėmis“ ir „vokeliais“ nežeminti nei savo, nei medikų orumo, o susidūrus su tokiais faktais, nedelsiant informuoti Specialiųjų tyrimų tarnybą ar Šeškinės poliklinikos Korupcijos prevencijos komisiją. Juk tik bendradarbiaujant įmanoma sukurti pasitikėjimo atmosferą. Kartu primename, jog teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio (piniginio, daiktinio ir kt.) paėmimas, bet ir jo davimas.

            Nepamirškime, kad valstybė laiduoja nemokamą sveikatos priežiūrą, o geriausia padėka medicinos darbuotojui yra Jūsų pagerėjusi sveikata, nuoširdi šypsena, geras žodis ar rankos paspaudimas.

 

Pagarbiai,

Šeškinės poliklinikos direktorė

Daiva Kanopienė

Korupcijos prevencija

Korupcija – asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ir netiesioginis siūlymas ar suteikimas asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šias veikas.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už šias korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimą ir kitas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. Atkreipiame dėmesį, kad baudžiamoji atsakomybė numatyta ir už šmeižtą bei melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu.

Išsamiai su atsakomybe už nusikalstamas korupcines veikas galite susipažinti

čia

Netoleruokite korupcijos apraiškų, apie įtarimus nedelsdami praneškite:

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): visą parą veikiančiu ,,karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikdami pranešimą STT interneto svetainėje https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai: nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 044 arba el. paštu korupcija@sam.lt

Poliklinikos Korupcijos prevencijos komisijai: telefonu (8 5) 250 2042 (komisijos pirmininkas Linas Juozulynas), taip pat elektroniniu paštu l.juozulynas@poliklinika.lt, palikdami pranešimą svetainėje https://www.poliklinika.lt/palikite-zinute/ arba poliklinikos registratūroje esančioje Pasiūlymų ir pageidavimų dėžutėje.

Korupcijos prevencijos programa
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOJE 2017-2019 METŲ PROGRAMA
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Korupcijos prevencijos viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje 2017-2019 metų programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje (toliau – Poliklinikoje) 2017–2019 metais.
2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433 „Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 metų programos patvirtinimo“ .
3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
 
II. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIELAIDŲ ANALIZĖ
 
4. Bendrosios korupcijos prielaidos Poliklinikoje:
4.1. socialinės (santykinai maži darbuotojų atlyginimai ir pan.);
4.2. teisinės (teisės aktų netobulumas, pakankamai dažnas jų keitimas, teisės aktų, reglamentuojančių tam tikras visuomeninių santykių sritis nebuvimas, nepakankamas savo teisių ir pareigų išmanymas);
4.3. institucinės (darbuotojų, žinančių apie korupcijos atvejus, nenoras ar baimė dalyvauti antikorupcinėje veikloje);
4.4. visuomenės pilietiškumo stoka (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas; pacientų nenoras dalyvauti antikorupcinėje veikloje).
5. Poliklinikos veikloje galima išskirti tam tikras sritis, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė. Duomenys apie Poliklinikos veiklos sritis ir darbuotojus, kurių veikloje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė.

Eil.

Nr.

Poliklinikos veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas

Poliklinikos darbuotojai, kurių veikloje egzistuoja korupcijos pasireiškimotikimybė

1.

Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas

Poliklinikos sveikatos priežiūros specialistai ir kitas medicinos personalas.

2.

Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai.

Pirkimų tarnybos darbuotojai, viešųjų pirkimų komisijos nariai, administracija.

3.

Veikla, susijusi su nedarbingumo pažymėjimų ir kitų pažymų išdavimu.

Poliklinikos sveikatos priežiūros specialistai ir kitas medicinos personalas.

4.

Neoficialūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams.

Poliklinikos sveikatos priežiūros specialistai ir kitas medicinos personalas, administracija.

5.

Konkursų eiti pareigas Poliklinikoje organizavimas, reputacijos, kvalifikacijos, atestacijos ir rotacijos reikalavimų asmenims, dirbantiems Poliklinikoje, nustatymas, panaikinimas ar pakeitimas.

Personalo ir teisės skyriaus darbuotojai, Poliklinikos administracija.


III. Galimos korupcijos POLIKLINIKOJE pasekmės
6. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali pažeisti visuomeninius santykius sveikatos sistemoje ir Poliklinikoje, dėl ko gali:
6.1. sumažėti Poliklinikos veiklos veiksmingumas, pablogėti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė;
6.2. atsirasti socialinė įtampa, sumažėti pacientų bei visuomenės pasitikėjimas Poliklinika;
6.3. pablogėti viešojo administravimo kokybė ir užsimegzti farmacijos bei kitų įmonių, prekiaujančių medicinos prekėmis ir prietaisais, ryšiai su Poliklinikos darbuotojais, atsirasti neoficiali sprendimų priėmimo sistema;
7. Atsižvelgiant į šias pasekmes ir aiškiai suvokiant korupcijos pasireiškimo prielaidas, galima numatyti veiksmingas korupcijos prevencijos programos poveikio priemones.
 IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
8. Programos tikslas – sumažinti korupcijos mastą, didinti skaidrumą, atvirumą, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas Poliklinikoje.
9. Korupcijos prevencijos tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:
9.1. parengti Korupcijos prevencijos programą, jos įgyvendinimo veiklos planą, paskirti Komisiją, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, bei vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, siekiant veiksmingo numatytų korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimą;
9.2. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
9.3. didinti Poliklinikos veiklos procedūrų skaidrumą ir aiškumą;
9.4. didinti Poliklinikos veiklos viešumą ir atvirumą, teikiant paslaugas ir priimant sprendimus;
9.5. motyvuoti pacientus elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;
9.6. viešųjų pirkimų srityje išvengti darbuotojų piktnaudžiavimo, vykdant viešuosius pirkimus, tinkamai parengti tiekėjams perkamų prekių, paslaugų ar darbų technikines specifikacijas, nepažeidžiant tiekėjų lygiateisiškumo, derinti kiekybinį ir kokybinį pasiūlymo vertinimą;
9.7. nagrinėti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus) dėl korupcijos apraiškų Poliklinikoje, nagrinėti skundus, gautus pasitikėjimo telefonu bei kitais būdais, organizuoti patikrinimus;
9.8. gerinti valdymo kokybę;
9.9. vertinti antikorupcines iniciatyvas, gaunamus pasiūlymus bei kitą informaciją, susijusią  su korupcijos prevencija sveikatos sistemoje;
9.10. bendradarbiauti su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, LR sveikatos apsaugos ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybe korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais.
10. Priemonės, kurios sumažins korupcijos apraiškų prielaidas Poliklinikoje, ir jų vykdymo terminai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės numatyti Programos priede pateiktame Programos įgyvendinimo 2017–2019 m. priemonių plane (toliau – Priemonių planas).
V. VERTINIMO KRITERIJAI
11. Korupcija – integralus socialinis reiškinys, taigi tam tikras kovos su ja rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:
11.1. korupcijos prevencijos (įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi per priemonių įgyvendinimui nustatytus terminus);
11.2. teisės pažeidimų tyrimo (ištirtų pažeidimų skaičiumi, pranešimų, skundų apie pažeidimus skaičiumi);
11.3. visuomenės ir darbuotojų švietimo (pranešimų Poliklinikos interneto svetainėje, informacinėse lentose, darbo posėdžiuose skaičiumi);
11.4. šios veiklos rodikliu taip pat laikoma didesnė visuomenės parama, vykdant antikorupcijos priemones.
VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
 
12. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Priemonių planą.
13. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Poliklinikos direktoriaus įsakymu sudaryta Korupcijos prevencijos komisija (toliau – Komisija).
14. Už konkrečių Programos įgyvendinimo 2017–2019 m. priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą tiesiogiai atsako Poliklinikos direktorius. Apie Programos įgyvendinimo 2017–2019 m. priemonių plano priemonių vykdymą Poliklinika ne vėliau kaip per 5 d. nuo II ir IV ketvirčio pabaigos, informuoja LR Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.
15. Visa informacija, susijusi su Programos įgyvendinimu (metiniu ir galutiniu vertinimu), skelbiama Poliklinikos interneto svetainėje
 
VII. PROGRAMOS ATNAUJINIMAS
 
16. Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos vykdymo priemonių planas peržiūrimi kas dveji metai. Korupcijos prevencijos programa, jeigu yra poreikis, gali būti papildoma ir koreguojama dažniau.
17. Poliklinikos darbuotojai, pacientai ir kiti fiziniai asmenys pasiūlymus dėl Programos nuostatų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, veiklos plano priemonių atnaujinimo gali teikti Korupcijos prevencijos komisija per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį, net jei jie nedalyvauja vykdant Programos įgyvendinimo priemonių plano priemones.
18. Korupcijos prevencijos komisija, atsižvelgusi į gautus pasiūlymus dėl Programos įgyvendinimo prioritetų, naujų uždavinių nustatymą ar esamų uždavinių aktualumą, vykdant Programą, ir Programos įgyvendinimo veiksmingumo stebėsenos duomenis, parengia naujo laikotarpio Programos įgyvendinimo priemonių plano projektą, o prireikus – ir Programos pakeitimo projektą.
Pacientų forumas ir antikorupcinė SAM linija
2013 m. birželio 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje įsteigtas Pacientų forumas, kurio tikslas - ne tik ginti ir atstovauti pacientų interesus, bet ir padėti valstybės institucijoms suprasti pacientų problemas, išgirsti jų patirtis, lūkesčius ir patarimus. Ši organizacija sukurta vieningam tikslui pasiekti, kad sklandžiai veiktų nacionalinė sveikatos apsaugos sistema, kuri turi veikti nenutrūkstamai, nepriklausomai nuo politikų kaitos.

Pacientų forumas – tai bendradarbiavimo platforma, vienijanti pacientų interesus atstovaujančias ir ginančias organizacijas.

2013 m. balandžio 30 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM) pradėjo veikti antikorupcinė SAM linija. Lietuvos gyventojai, paskambinę nemokama linija tel. 8 800 66 004, gali anonimiškai pranešti apie korupcijos atvejus sveikatos priežiūros įstaigose. Nemokamas, anoniminis pasitikėjimo telefonas į nacionalinę sveikatos apsaugos sistemą įneš daugiau kontrolės, skaidrumo ir atsakomybės.

Jeigu iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisėto pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar kita forma susidūrėte su korupcija asmens sveikatos priežiūros įstaigose, paskambinkite nemokamu telefonu 8 800 66 004 ir sekite nurodymus. Jūsų skambutis – anonimiškas, jokių asmens duomenų pateikti nereikia. Jeigu Jums skambinant kovos su korupcija specialistai negalės atsiliepti, Jūsų pranešimas bus įrašytas. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai. Taip pat galima pateikti informaciją el.paštu korupcija@sam.lt .
Šeškinės poliklinikos darbuotojai, kurie privalo deklaruoti privačius interesus

1. Direktorius;

2. Direktoriaus pavaduotojas gydymui;

3. Direktoriaus pavaduotojas slaugai;

4. Direktoriaus pavaduotojas valdymui;

5. Vyriausiasis buhalteris;

6. Skyriaus vedėjas;

7. Centro vadovas;

8. Tarnybos vadovas;

9. Skyriaus vadovas;

10. Skyriaus vadovo pavaduotojas;

11. Vyresnysis slaugytojas;

12. Vyresnysis akušeris;

13. Vyresnysis klinikos laborantas;

14. Gydytojai (visų specializacijų);

15. Direktoriaus įsakymu patvirtintų Pirkimų komisijų nariai;

16. Direktoriaus įsakymu patvirtinti viešųjų pirkimų organizatoriai;

17. Direktoriaus įsakymu patvirtinti viešųjų pirkimų iniciatoriai;

18. Pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai.

Palikite žinutę