Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas) patvirtino: 

  1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašą;
  2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašą;
  3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1) įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;

2) kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;

3) viešai. 

SVARBU! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus.

Įgyvendinant Įstatymą ir Nutarimą, viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) direktorius yra patvirtinę Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuriame nustatyta informacijos apie Poliklinikoje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Poliklinikoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo, asmens informavimo ir sprendimų priėmimo tvarka

Su Aprašu galima susipažinti čia 

Apie pažeidimą pranešti gali bet kuris asmuo, kurį su Poliklinika sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.). Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą 

Formą rasite čia

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui gali pateikti šiais būdais:

1)  tiesiogiai, atvykus į Polikliniką (Šeškinės g. 24, 07156 Vilnius);

2) paštu, atsiųsdamas pranešimą Poliklinikos adresu. Siunčiant pranešimą paštu po Poliklinikos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „Pranešimas“;

3) elektroniniu paštu, atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu pranesimas.apie.pazeidima@poliklinika.lt.

Poliklinikos direktoriaus įsakymu paskirtas kompetentingas subjektas: Rūta Sriubaitė (tel. (8 5) 2502082)

Palikite žinutę