Nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

Nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka
Nuotolinė sveikatos priežiūros (toliau – NSP) paslauga – ryšio priemonėmis teikiama šeimos gydytojo arba šeimos gydytojo komandos paslauga pacientui tiesiogiai nedalyvaujant gydytojo apžiūroje. 
NSP paslaugos paskirtis – tęsti pacientui tyrimų, vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) skyrimą pacientui tiesiogiai nedalyvaujant gydytojo apžiūroje.
Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už nuotoliniu būdu pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.
Pacientas ar jo atstovas, pageidaujantis gauti NSP paslaugą, turi paskambinti telefonu (8 5) 250 2000 į registratūrą. NSP paslauga pacientui suteikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreipimosi dienos.

Teikdamas NSP paslaugą, šeimos gydytojas ar jo komandos narys gali:
 • tęsti suaugusiam pacientui anksčiau gydytojo paskirtų kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą, išrašant receptą pagal galiojančius teisės aktus, jei receptas išrašomas vaikui – ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui;
 • komentuoti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių vartojimą, kai paciento būklė stabili;
 • skirti pakartotinius laboratorinius tyrimus.
 • NSP paslauga gali būti suteikta pacientui ne daugiau kaip 1 kartą. Suteikus NSP paslaugą, pacientas kitą kartą privalo atvykti pas šeimos gydytoją.
 NSP paslauga gali būti neteikiama, jei:
 • pacientas nėra išreiškęs savo valios gauti NSP paslaugą pasirašydamas Paciento sutikimą nuotolinei sveikatos priežiūros paslaugai;
 • pacientui jau buvo suteikta NSP paslauga dėl tos pačios priežasties (pakartotinių tyrimų ir (ar) skirtų kompensuojamųjų vaistų, ir (ar) medicinos pagalbos priemonių skyrimo). NSP paslauga negali būti teikiama 2 kartus iš eilės;
 • pacientas ilgiau nei 7 mėnesius nesilankė poliklinikoje pas šeimos gydytojo komandos narį;
 • pacientas nenurodė telefono numerio, kuriuo pageidauja gauti NSP paslaugą;
 • pacientas nenurodė šeimos gydytojo komandos nario, kurio NSP paslaugą jis pageidauja gauti;
 • šeimos gydytojo komandos narys negali įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu ir įvertinti paciento būklės be apžiūros;
 • prašoma paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo atvejis, arba prašoma paskirti kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių, kurių pacientas anksčiau nevartojo.
Jei šeimos gydytojo komandos narys nusprendžia NSP paslaugos neteikti:
 • pacientas turi būti registruojamas šeimos gydytojo konsultacijai įprastine tvarka;
 • atsisakymo suteikti NSP paslaugą pacientui priežastis įrašoma paciento medicinos dokumentuose.