Projektai


ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

SANTA-HIS ADAPTAVIMAS AMBULATORINEI GRANDŽIAI

Šeškinės poliklinika sėkmingai įgyvendino Regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „SANTA-HIS adaptavimas ambulatorinei grandžiai“. Projekto tikslas – pagerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, prieinamumą ir patikimumą, įdiegiant sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – SPĮ) modernią informacinę sistemą ir sukuriant e.paslaugas pacientams. Projekto metu modernizuotos informacinės sistemos, toliau vadinamos „Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų informacine sistema“ (toliau – AASPĮ IS). Ši sistema reikalinga ambulatorinėms e.sveikatos paslaugoms teikti. 

Įgyvendinus projektą buvo sukurtos naujos e.sveikatos paslaugos pacientams, paciento informavimas apie jam aktualias profilaktines gydymo paslaugas (personalizuotas lygis), taip pat pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu tiek pacientams, tiek SPĮ specialistams. Verta paminėti, jog buvo atnaujinta ir išplėsta (modernizuota) AASPĮ IS (patobulintas ir naujai sukurtas funkcionalumas SPĮ darbuotojams), Šeškinės poliklinikos patalpose įrengtas techninės įrangos centras bei sukurtos AASPĮ IS sąsajos su kitomis informacinėmis sistemomis, kaip tai numatyta teisės aktuose. 

Projekto metu sukurtas AASPĮ IS duomenų mainų modulis, kuris užtikrina integraciją su e.sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema bei kitomis išorinėmis informacinėmis sistemomis. Įsigyta techninė įranga bei įdiegtos licencijuotos programos leidžia projekto partneriams per interneto prieigą pasiekti ir naudotis sukurta naująja sistema.

Projektą Šeškinės poliklinika įgyvendino kartu su partneriais: Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centru, Zarasų rajono pirminės sveikatos priežiūros centru, Grigiškių sveikatos priežiūros centru, Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centru, Trakų pirminės sveikatos priežiūros centru, Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centru, Lentvario ambulatorija, Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centru.

Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal ES Struktūrinių fondų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“. Bendra projekto vertė – 579 240,04 euro.
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOS PASTATO RENOVAVIMAS SIEKIANT DIDINTI ENERGIJOS EFEKTYVUMĄ
Šeškinės poliklinika sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuotą projektą „Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos pastato renovavimas siekiant didinti energijos efektyvumą“. 

Projektu buvo siekiama pagerinti poliklinikos pastato technines ir energines charakteristikas. Projekto metu apšiltintos sienos ir cokolis leidžia sutaupyti energijos išteklius, o kartu apsaugoti pastato konstrukcijas nuo neigiamo atmosferos poveikio. Be minėtų pastato sienų ir cokolio šiltinimo darbų, buvo renovuota šildymo sistema, siekiant, kad įdiegtos priemonės duotų norimą efektą. 

Įgyvendintos veiklos taip pat leido pagerinti Šeškinės poliklinikos pastato sanitarines sąlygas patalpose, sumažinti avarinių situacijų tikimybę, šildomos patalpos šyla tolygiau, reguliavimo priemonės  sudarė sąlygas taupyti šilumos energiją bei mažinti energijos nuostolius. 

Projektas buvo įgyvendintas 2012 m. lapkričio–2013 m. gegužės mėn. laikotarpiu pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“. Bendra šio projekto vertė – 4,3 mln. litų, iš kurių 3,37 mln. litų buvo skirta iš ES struktūrinių fondų.
DIENOS STACIONARO ĮKŪRIMAS PRIE PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOJE
Šeškinės poliklinika sėkmingai įgyvendino Regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Dienos stacionaro įkūrimas prie Psichikos sveikatos centro viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje“.

Įgyvendinus projektą, psichikos negalią turintiems žmonėms bei jų artimiesiems priartintos psichikos sveikatos paslaugos – nebereikia važiuoti į kituose miesto rajonuose esančias gydymo įstaigas, pacientai gali gydytis nenutoldami nuo įprasto savo gyvenimo, nuo savo šeimos bei socialinės aplinkos. 

Dienos stacionaro paskirtis – teikiant socialines ir medicinines paslaugas sustiprinti psichikos negalią turinčių žmonių gebėjimus prisitaikyti prie aplinkos, atkurti bendruomeninius ryšius, padėti jiems integruotis į visuomenę, skatinti socializaciją ir sudaryti sąlygas realizuoti savo gebėjimus, todėl Psichikos sveikatos dienos stacionare pacientams teikiama profesionali specialistų medicininė, psichologinė ir socialinė pagalba, centre taikoma individuali ir grupinė psichoterapija, audiovizualinė relaksacija, palaikomosios mankštos, šviesos ir užimtumo (mezgimas, piešimas, siuvimas, lipdymas ir kt.) terapija, lavinami bendravimo įgūdžiai. 

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad apie 20 proc. psichikos negalios asmenų, kuriems suteikiama visapusiška reabilitacija, sugeba sėkmingai integruotis į darbo rinką. 

Projekto lėšomis suremontuoti Psichikos dienos centro paslaugas teikiančių specialistų kabinetai, patalpos, skirtos užsiėmimams vykdyti, laboratoriniams tyrimams skirta patalpa, dušai ir tualetai (iš viso 492 m2 poliklinikos patalpų, iš jų projekto lėšomis – 437 m2). Taip pat įsigyta modernios medicininės, kompiuterinės, programinės įrangos, baldų, įvairių įrenginių namų (darbo) įgūdžiams atkurti, pacientų poilsio ir audiovizualinės relaksacijos kambariams. 

Projektas, kurio vertė daugiau nei 799 tūkst. litų, įgyvendintas pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-08-R-01-001 „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“.
AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS IR JŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOJE
Šeškinės poliklinika baigė įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų plėtros ir jų kokybės užtikrinimas viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje“.

Projekto metu buvo suremontuoti poliklinikos konsultacines paslaugas teikiančių specialistų kabinetai, laukiamieji, ambulatorinės reabilitacijos procedūrų kabinetai (iš viso 1106,71 m2), įsigyta įranga, reikalinga antrinio lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti (rentgenoskopinis aparatas, ultragarsinio tyrimo aparatas, endoskopinė vaizdo sistema ir kardioechoskopas), taip pat įranga, skirta Fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos skyriaus teikiamoms paslaugoms gerinti (magneto terapijos aparatas, žemo dažnio terapijos komplektas, kombinuoti elektros-ultragarso terapijos aparatai, trumpųjų bangų terapijos aparatai, ultragarsiniai inhaliatoriai, dviratis su gulsčia padėtimi, dviratis su sėdima padėtimi, bėgimo takelis, diržinis masažuoklis, povandeninio masažo vonia, treniruoklis šlaunų raumenims stiprinti ir termostatas). 

Šeškinės poliklinikai įgyvendinus projektą teikiamos kokybiškesnės sveikatos priežiūros paslaugos ir pagerintas šių paslaugų prieinamumas, padidėjo galimybė greičiau ir laiku diagnozuoti ligas bei skirti visavertį gydymą, kartu pagerintos gydytojų darbo sąlygos. 

Projektas buvo inicijuotas siekiant padidinti įstaigos darbo efektyvumą, kartu ir bendrą paslaugų kokybę. Projektui pasibaigus poliklinika aprūpinta būtiniausia medicinos įranga, pagerinta poliklinikos infrastruktūra, užtikrinti teikiamų paslaugų saugumas ir kokybė. 

Projektas finansuotas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“. Projektas buvo įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOS DARBUOTOJŲ TĘSTINIS KOMPETENCIJOS UGDYMAS, TOKIU BŪDU GERINANT PACIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĘ IR DIDINANT DARBUOTOJŲ LOJALUMĄ POLIKLINIKAI
Šeškinės poliklinika sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto remiamą projektą „Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos darbuotojų tęstinis kompetencijos ugdymas, tokiu būdu gerinant pacientų aptarnavimo kokybę ir didinant darbuotojų lojalumą poliklinikai“. 

Projekto metu iš viso buvo surengta 100 Žmogaus studijų centro kartu su jungtinės veiklos partneriais organizuotų mokymų. Mokymai vyko tiek specialybės, streso valdymo, komunikacijos temomis, tiek temomis, leidžiančiomis patobulinti veiklos planavimo, lyderystės, darbo organizavimo įgūdžius ir kt. 

Projektas leido Šeškinės poliklinikai įdiegti ir personalo valdymo sistemą, kurios pagrindinis tikslas – padėti poliklinikos vadovams geriau pasiekti įstaigos tikslus, efektyviau valdyti darbuotojų veiklą ir užtikrinti paramą darbuotojams karjeros planavimo srityje. 

Personalo valdymo sistema yra modernus vadybos metodas, skirtas šiuolaikinei sveikatos priežiūros įstaigai, siekiančiai didinti personalo ir veiklos vadybos efektyvumą, užtikrinti įstaigos ir LR sveikatos apsaugos ministerijos nustatytų strateginių prioritetų – saugoti ir stiprinti visuomenės sveikatą bei pasitenkinimą sveikatos priežiūros paslaugomis, teikiant aukštos kokybės, saugias ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas – įgyvendinimą. 

Atsižvelgdama į tai, kad darbuotojai labai gerai vertino jiems skirtus mokymus, įstaigos administracija siekia ir ateityje ieškoti būdų, kad darbuotojai galėtų kelti savo kvalifikaciją ne tik profesinėje srityje, bet ir mokymuose, kuriais įstaigoje būtų sukurta kompetentinga, bendradarbiaujanti komanda, laiku teikianti geros kokybės, saugias paslaugas. 

Projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2009 m. ir baigtas 2011 m. rugpjūčio mėn. pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“. Bendra šio projekto vertė – 2,8 mln. litų, iš kurių 2,4 mln. litų sudaro lėšos iš ES struktūrinių fondų.
VAIKŲ AMBULATORINIŲ IR KONSULTACINIŲ CENTRŲ ĮKŪRIMAS VILNIAUS MIESTE, SIEKIANT GERINTI VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PASIEKIAMUMĄ IR KOKYBĘ
Šeškinės, Antakalnio ir Centro poliklinikos įgyvendino Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bendrojo finansavimo projektą „Vaikų ambulatorinių ir konsultacinių centrų įkūrimas Vilniaus mieste, siekiant gerinti vaikų sveikatos priežiūros paslaugų pasiekiamumą ir kokybę“. 

Pasiektas projekto tikslas – bendromis partnerių jėgomis bei priemonėmis įgyvendintas projektas, leidęs pagerinti vaikams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. 

Projekto metu įsteigti nauji centrai:
  • Vaikų kardiologijos ir vaikų neurologijos centras Šeškinės poliklinikoje;
  • Vaikų endokrinologijos, traumatologijos ir ortopedijos, oftalmologijos ligų centras Antakalnio poliklinikoje;
  • Vaikų gastroenterologijos, pulmonologijos, alergologijos ir dermatologijos centras Centro poliklinikoje. 
Projekto metu buvo suremontuotos patalpos (iš viso 494 m2), įsigyta nauja medicininė įranga, reikalinga įvairiems tyrimams atlikti (iš viso 11 įrenginių), padidėjo antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros konsultacinių paslaugų vaikams prieinamumas ir kokybė ne tik Vilniaus mieste, bet ir visoje Lietuvoje, kadangi reikalingas paslaugas gali gauti ir neprisiregistravę prie šių poliklinikų, bet turintys gydytojo siuntimą vaikai.

Projektas įgyvendintas pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų I kvietimą paramai gauti. Projektas atitinka bendrąją, pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus finansuojamą, sritį „Sveikatos apsauga ir vaikų priežiūra“ bei Lietuvos Respublikos išskirtą prioritetinę sritį „Vaikų sveikatos priežiūros prieinamumo ir kokybės gerinimas (ankstyvoji ligų diagnostika ir gydymas) bei sveikatos paslaugų kokybės kontrolės užtikrinimas“.
PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS EFEKTYVUMO DIDINIMAS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOJE

Poliklinika 2021 m. liepos mėn. baigė įgyvendinti veiklas projekte „Pirminės asmens sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas VšĮ Šeškinės poliklinikoje“.

Projektas vykdytas siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, skirtas Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos infrastruktūros modernizavimui vaikų ligų, sveiko senėjimo bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse.

Projektas prisidėjo prie PAASP paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo. Įgyvendinant projektą buvo atnaujinta Šeškinės poliklinikos infrastruktūra: suremontuotos patalpos, kuriose teikiamos PAASP paslaugos (I Šeimos medicinos ir Odontologijos skyriuose), įsigyta nauja medicinos įranga, baldai, kompiuterinė technika bei tikslinė transporto priemonė. Projekto naudą jaus ne mažiau kaip 39 386 prie Šeškinės poliklinikos prisiregistravę gyventojai. 

Projekto tikslinė grupė: vaikai bei 55 metų ir vyresnio amžiaus gyventojai. 

Projektas buvo vykdomas pagal ES 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“. Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos lėšomis.

Projekto biudžetas (išlaidų suma) 997 557,25 Eur.

VYKDOMI PROJEKTAI

INOVATYVIOS IR KOMPLEKSINĖS LĖTINIŲ LIGŲ PRIEŽIŪROS MODELIO IŠBANDYMAS

Įstaigoje pradėtas vykdyti naujas projektas, kurio tikslas - pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Projekto apimtyje pasirinkti pacientai, iš 3 skirtingų įstaigų ir savivaldybių, iš kurių VšĮ Šeškinės poliklinikos pacientai - 105, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos pacientai - 93, UAB Reginos šeimos gydytojų centro - 20 pacientų.

Projekto įgyvendinimas apims poliligotų pacientų holistinį būklės ištyrimą, kompleksinės ir integruotos  priežiūros teikimą, modelio išbandymui reikalingos įrangos įsigijimą, modelio išbandymo metu nuotolinių duomenų teikimui/rinkimui reikalingą esamų informacinių sistemų patobulinimą, mokymus pacientams ir ar jų šeimos nariams/artimiesiems, taip pat mokymus sveikatos priežiūros ir kitiems specialistams.

Įgyvendinus projektą tikimasi, jog bus išbandytas pasirinktas paslaugų teikimo modelis, įvertintas jo veiksmingumas ir rezultatai bei pateiktos išvados, papildomų žinių ir įgūdžių įgis sveikatos priežiūros ir kiti specialistai, taip pat 218 poliligotų pacientų bus pagerinta teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius.“ Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžetolėšomis.

ŠEIMŲ LANKYMO, TEIKIANT ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PASLAUGAS, MODELIO ĮDIEGIMAS
 

2022.01.25

Šeškinės poliklinikoje pradėtas įgyvendinti 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projektas „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“.

Projekto tikslas – teikti aukštos kokybės informavimo paslaugas ir paramą besilaukiančioms mamoms nėštumo metu, pagimdžius ir kol vaikui sukaks 2 metai. Projektas labiausiai orientuotas į jaunas arba vyresnio amžiaus pirmąjį nėštumą išgyvenančias moteris, kurioms trūksta patirties ir reikia pagalbos suformuojant specifinius vaiko laukimo, o vėliau ir auginimo įgūdžius.

Paslauga pagrįsta mokslo įrodymais, veikla orientuota į tęstinę ilgalaikę pirminę prevenciją. Personalizuota pagalba 2 metus bus teikiama namuose ne mažiau kaip 25 šeimoms. Vizitų skaičius: 14 kartų nėštumo metu, 28 kartai – iki vaikui sueis vieni metai, 22 kartai – nuo vienų iki dvejų metų.

Projekto nauda: bus suteiktos profesionalios kvalifikuotų medicinos darbuotojų tiesioginės bei netiesioginės konsultacijos. Per jas moterys gaus atsakymus į nėštumo metu ir pagimdžius naujagimį kylančius klausimus: tai ir sveika gyvensena bei moters mitybos ypatumai nėštumo metu, nėščiosios organizmo pokyčiai, nėštumo simptomai ir kaip juos palengvinti, pasiruošimas gimdymui ir psichologinė savijauta po gimdymo, naujagimio priežiūra ir žindymas, vaiko raidos sekimas. Daug dėmesio bus skiriama kūdikiui saugiai aplinkai ir jos reikšmei vėlesniame žmogaus gyvenime. Juk vaikas visapusiškai ir harmoningai vystytis gali tik augdamas savo šeimoje, jausdamas meilę, supratimą, tėvų globą ir atsakomybę. Įrodyta, kad netinkamas elgesys su vaikais susijęs su jų sulėtėjusia raida bei nepakankamais socialiniais ir edukaciniais įgūdžiais.

Vykdant projektą bus organizuoti du vieši renginiai, per kuriuos kvalifikuoti lektoriai besilaukiančioms moterims pristatys pačią aktualiausią informaciją apie nėštumą bei jo eigą, aptars rūpimas problemas.

Mūsų komanda: Vilma Vasjanova, Akušerijos ir ginekologijos skyriaus vedėja; Laimutė Čulkova, gydytoja akušerė ginekologė; Simona Jurgaitytė, bendrosios praktikos slaugytoja, šeimų lankymo specialistė; Jovita Čepelova, akušerė, konsultantė medicinos klausimais; Renata Šturienė, direktoriaus pavaduotoja slaugai, konsultantė slaugos klausimais.

Projektas įgyvendinamas pagal programą „Sveikata“, kurią finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

 

INTRODUCTION OF A MODEL FOR FAMILY VISITS DURING THE PROVISION OF THE EARLY INTERVENTION SERVICES

The implementation of the 2014-2021 European Economic Area Financial Mechanism project “Introduction of a model for family visits during the provision of the early intervention services” starts in Šeškinė polyclinic.

The aim of the project is to provide high-quality information services and support to pregnant women during pregnancy, after the childbirth and during the first 2 years of the child. The project is mainly targeted at young or older women experiencing their first pregnancy who lack experience and need help in developing specific childbearing and parenting skills.

The service is based on scientific evidence and focuses on continuous long-term primary prevention. Personalized assistance will be provided at home for at least 25 families for 2 years. Number of visits: 14 times during pregnancy, 28 times during the first year of the child, 22 times after the first year of the child until he/she gets two years old.

The benefits of the project: professional direct and indirect consultations of qualified medical staff will be provided. Women will receive answers to questions during pregnancy and after the childbirth: a healthy lifestyle and the peculiarities of a woman's diet during pregnancy, changes in the body, symptoms of pregnancy and how to mitigate them, preparation for the childbirth and psychological well-being after childbirth, newborn care and breastfeeding, child development monitoring. A lot of attention will be paid to the safe environment for the baby and its significance in later human life. After all, a child may develop fully and harmoniously only when growing up in his/her family, feeling love, understanding, parental care and responsibility. Child abuse has been shown to be associated with slow development and insufficient social and educational skills.

During the project, two public events will be organized, during which qualified lecturers will present the most relevant information about pregnancy and its course to pregnant women, as well as will discuss issues of concern.

Our team: Vilma Vasjanova, Head of the Department of Obstetrics and Gynaecology; Laimutė Čulkova, Obstetrician-Gynaecologist; Simona Jurgaitytė, General Practice Nurse, Family Visit Specialist; Jovita Čepelova, Obstetrician, Medical Consultant; Renata Šturienė, Deputy Director for Nursing, Nursing Consultant.

The project is implemented under the programme “Health”, funded by Iceland, Liechtenstein and Norway.

PROJEKTO „ŠEIMŲ LANKYMO, TEIKIANT ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PASLAUGAS, MODELIO SUKŪRIMAS“ VIEŠINIMO KONFERENCIJA

2022.05.25

2022 m. gegužės 17 d. Šeškinės poliklinikoje įvyko 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamo projekto „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio sukūrimas“ viešinimo konferencija.

Projektą pristatė bei nėščiųjų, gimdyvių ir pagimdžiusių moterų sveikatos priežiūros tikslus, reikalavimus ir lūkesčius aptarė projekto vadovė, Šeškinės poliklinikos gydytoja akušerė ginekologė Vilma Vasjanova. Gydytoja pasidžiaugė, kad į viešinimo konferenciją sugužėjo toks gausus būrys būsimųjų mamyčių, kad kai kurios jų atėjo net su vyrais ar gyvenimo partneriais. Tai, anot V. Vasjanovos, leidžia tikėtis sėkmės ir tęstinumo, nes projektas kaip tik ir orientuotas į jaunas arba vyresnio amžiaus pirmąjį nėštumą išgyvenančias moteris, kurioms trūksta patirties ir reikia pagalbos suformuojant specifinius vaiko laukimo, o vėliau ir auginimo įgūdžius. O tam itin reikalingas ir šeimos narių pozityvus nusiteikimas bei pagalba.

Šeškinės poliklinikos bendrosios praktikos slaugytoja, šeimų lankymo specialistė Simona Jurgaitytė trumpai apžvelgė projekto viziją ir galimybes, šeimų lankymo specialisto atsakomybę ir darbo modelį.

Į pozityvią informacinę pagalbą buvo orientuotos ir dvi kvalifikuotų lektorių paskaitos.

Akušerė, tėvystės mokyklos „Gandro lizdas“ įkūrėja, jau dešimtmetį konsultuojanti būsimus ir esamus tėvus, Ieva Girdvainienė konferencijos dalyvėms papasakojo apie nėštumą, jo eigą ir gimdymą, patarė, kaip jaustis saugiai ir sveikai laukiantis kūdikio. Vienas iš vertingų nemažą patirtį turinčios akušerės patarimų – nebijoti kreiptis pagalbos pirmiausia į medikus, akušerius, o ne ieškoti atsakymų bekraštėse interneto platybėse ar tarp draugių. Kiekvienas nėštumas ir gimdymas juk yra unikalūs, kaip savita yra ir kiekvienos šeimos istorija.

Itin didelio konferencijos dalyvių susidomėjimo sulaukė „Mano šeimos akademijos“ įkūrėjos sveikatos edukologės, gydytojos Zitos Norkūnienės, jau ne vieną dešimtmetį rengiančios teorinius ir praktinius užsiėmimus būsimoms mamoms, paskaita „Naujagimis namuose: kaip sėkmingai žindyti, rūpintis kūdikio sveikata, pastebėti negalavimus, lavinti“ bei patraukliai pateikta vaizdinė informacija.

Kad paskaitos naudingos ir įdomios, akivaizdžiai rodė konferencijos dalyvių susidomėjimas aptariamomis temomis. Viso renginio naudą ir informatyvumą pabrėžė ir Lietuvos akušerių sąjungos prezidentė Ilona Joneliūnienė, labai lauktos viešnios teisėmis dalyvavusi konferencijoje. Paminėtina ir tai, kad būsimosios mamos lektorių įdėmiai klausė, kilus klausimams, nesidrovėjo klausti. Tad diskusijos nesiliovė nė per kavos pertrauką.

PUBLICITY CONFERENCE FOR THE PROJECT “DEVELOPMENT OF A MODEL FOR FAMILY VISITS IN EARLY INTERVENTION SERVICES”

On 17 May 2022, a publicity conference for the project “Development of a Model for Family Visits in Early Intervention Services”, funded by the European Economic Area Financial Mechanism 2014–2021, took place at Šeškinė Polyclinic.

The project was presented and the goals, requirements and expectations of the health care of pregnant women, women in labour and post-partum women were discussed by the project leader, Vilma Vasjanova, an obstetrician-gynaecologist at Šeškinė Polyclinic. She expressed how pleased she was that the publicity conference was attended by such a large number of expectant mothers and that some of them even came with their husbands or life partners. This, according to Vilma Vasjanova, allows those in the medical field to expect success and continuity of the positive effects, as the project is aimed precisely at young or older women experiencing their first pregnancy, who lack experience and need help in developing specific skills for expecting a child and, later, for raising a baby. This undoubtedly requires, apart from everyone else, the positive attitude and support of family members.

Simona Jurgaitytė, a nurse responsible for general care at Šeškinė Polyclinic and a family visitation specialist, gave a brief overview of the project’s vision and possibilities, the responsibilities of a family visitation specialist and the working model.

Two lectures given by qualified lecturers also focused on positive information support.

Ieva Girdvainienė, a midwife, founder of the parenting school “Gandro lizdas”, who has been counselling parents-to-be and new parents for a decade, talked about pregnancy, its course and childbirth, and gave advice on how to feel safe and healthy while expecting a baby. One of the valuable tips from a midwife with a lot of experience is not to be afraid to seek help from doctors and midwives first, rather than searching for answers on the internet or among friends. After all, every pregnancy and birth is unique, just as every family’s story is also very different.

The lecture “Newborn at Home: How to Breastfeed Successfully, Take Care of the Baby’s Health, Spot Ailments, Educate” by Zita Norkūnienė, a health educator and doctor who has been organising theoretical and practical classes for expectant mothers for decades, as well as the attractively presented pictorial information, attracted a great deal of interest from the conference participants.

The fact that the lectures given were both useful and interesting became evident from the interest expressed by the participants in the topics discussed, and the usefulness and informativeness of the whole event was also emphasised by Ilona Joneliūnienė, President of the Lithuanian Midwives Association, who was a very welcome guest at the conference. The expectant mothers listened attentively to the lecturers, did not shy away from asking questions when they had them, and the discussions did not stop even during the coffee break.

ŠEIMOS DŽIAUGIASI SUTIKUSIOS DALYVAUTI PROJEKTE

2022.10.25

Jau beveik metai, kaip poliklinikos bendruomenė įgyvendina projektą „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas Šeškinės poliklinikoje“.

Projektas vykdomas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis ir labiausiai orientuotas į jaunas arba vyresnio amžiaus pirmąjį nėštumą išgyvenančias moteris, kurioms trūksta patirties ir reikia pagalbos suformuojant specifinius vaiko laukimo, o vėliau ir auginimo įgūdžius.

Šiuo metu projekte dalyvauja 25 šeimos. Su jomis tiesioginį kontaktą nuolat palaiko poliklinikos bendrosios praktikos slaugytoja, šeimų lankymo specialistė Simona Jurgaitytė. Šią naują paslaugą projekto dalyvės vertina labai teigiamai. Šeimos džiaugiasi operatyviai gaunančios atsakymus į iškylančius klausimus ir galinčios savo mažylius auginti be didesnio streso.

Dalijamės projekto dalyvių atsiliepimais:

  • „Nėštumo metu buvo suteikta naudinga informacija apie gimdymą. Gimus vaikeliui, Simona labai padėjo išspręsti žindymo problemas ir profesionaliai atsakė į kitus klausimus. Patinka, kad yra žmogus, t. y. slaugytoja Simona, kuriam galima parašyti ir iš karto gauti atsakymus į rūpimus klausimus. Jaučiuosi daug laisviau, kai yra pagalba iš šalies. Džiugu, kad siunčiama naudinga informacija, kad esame toliau konsultuojami, nepaliekant šeimos vienos.“
  • „Mes patenkinti. Kai yra į ką kreiptis, esi psichologiškai ramesnis ir jautiesi ne vienas. Man asmeniškai labai pravertė seminaras apie žindymą, ir nežinau, ar tai sutapimas, bet kai tik krizė, visada, Simona, tu atsirandi. Smagu, kad neturime daug problemų ir klausimų, bet tikrai niekuo nenusivylėme – tik džiaugiamės.“
  •  „Labai geras projektas, nes kylančios kasdienės problemos operatyviai sprendžiamos. Taip pat aktualiais klausimais, kaip antai apie primaitinimą ar pan., pateikiama koncentruota ir profesionali informacija. Ačiū, kad esate.“
  • Visų pirma didžiausi pagyrimai jums pačiai, Simona. Iš šalies atrodote paprastas ir šiltas žmogus. Labai faina, kad prieš atsakydama visada pasikonsultuojate su tos srities specialistais. Tikrai smagu, kad visuomet galime jums parašyti, jeigu kyla kokių nors klausimų. Informacijos el. paštu gauta tikrai daug – ir ji be galo naudinga.“
  •  „Tik teigiami atsiliepimai! Pagalba 24/7, konsultacijos net, atrodytų, kvailais klausimais,  operatyvus patekimas pas gydytojus. Kitaip tariant, savas žmogus poliklinikoje, į kurį malonu kreiptis, ir jautiesi visada laukiamas atvykstant.“
  •  „Manau, kad puiki ir labai reikalinga iniciatyva. Gimus vaikui tikrai labai daug pokyčių, todėl smagu gauti susistemintą informaciją apie konkretų kūdikio vystymosi laikotarpį. Gyvi vizitai taip pat naudingi. Patogu, kad nereikia niekur važiuoti, o gaunama informacija yra išsamesnė nei per standartinį vizitą pas pediatrą (arba gal tiesiog kitokia – labiau apie buitį, kūdikio raidą nei svorį, skiepus ir kitas labiau medicinines problemas). Man pačiai kol kas turbūt labiausiai pravertė informacija apie daiktų sąrašą dar prieš vaiko gimimą, netgi dalijausi juo su dar keliomis nėštukėmis.“
  •  „Sveiki, labai noriu padėkoti šitam projektui, o ypač Simonai – jūs nuostabi!:) Esate gera ir mylinti vaikus. Labai ačiū, kad ateinate. Džiaugiuosi, kad sutikau dalyvauti projekte, nes pateikiama labai daug naudingos informacijos ir visada, kai tik parašau ar paskambinu, gaunu atsakymus į visus klausimus!“

APIE PROJEKTĄ – IŠ ŠEIMŲ LANKYMO SPECIALISTŲ LŪPŲ

2023.03.21

Šeškinės poliklinikoje jau antrus metus vykdomas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamas projektas „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“. Personalizuota pagalba namuose teikiama 25 šeimoms.

Paprašyta pasidalyti darbo su šeimomis patirtimi poliklinikos bendrosios praktikos slaugytoja, šeimų lankymo specialistė Simona Jurgaitytė papasakojo, kad šiuo metu jauniausiam projekto dalyviui yra 7 mėn., vyriausiam – 11 mėn. Taigi ir džiaugsmų, ir rūpesčių šeimoms netrūksta. Susitikus su mažylių tėvais aptariami ne tik dažniausi sunkumai bei pozityvi kitų šeimos narių pagalba, bet ir ką naujo kūdikis išmoko, stebima jo raida, svoris, ūgis, vertinamas namų saugumas ir kt. O patarimų tėveliai dažniausiai nori dėl kūdikio primaitinimo, miego režimo ar kasdienio lavinimo.

S. Jurgaitytė pasidžiaugė smagiu ir informatyviu projekto nuotoliniu pristatymu  kolegoms iš Olandijos jaunimo sveikatos inovacijų ir žinių centro „Nederlands Centrum Jeugdgezondheid“ bei Anglijos „FNP Suffolk“.

Viena iš programų, kurias įgyvendina olandai, yra „VoorZorg“ - intensyvi vizitų namuose programa, skirta labai pažeidžiamoms nėščiosioms, kasdienybėje susiduriančioms su daugybe problemų. Anglijos Safolko grafystėje vykdoma Šeimos slaugytojų partnerystės programa orientuota į pirmą kartą vaikelio besilaukiančias moteris bei šeimas. Prie tėvų švietimo prisideda ir vaikelio laukimą išgyvenančioms šeimoms užsienio kolegų sukurta instagramo paskyra „NFPbabies“, kurioje skelbiama informacija apie kūdikių priežiūrą ir auginimą iki 2 metų.

Pasak šeimų lankymo specialistės, nuotolinio susitikimo metu aptarta projektų kasdienybė ir vizitų temos, pareigybių pasiskirstymas bei šeimų įsitraukimas. Paaiškėjo, kad programų įgyvendinimas visose šalyse vyksta panašiai, kaip ir Lietuvoje.