Projektai


ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

SANTA-HIS ADAPTAVIMAS AMBULATORINEI GRANDŽIAI

Šeškinės poliklinika sėkmingai įgyvendino Regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „SANTA-HIS adaptavimas ambulatorinei grandžiai“. Projekto tikslas – pagerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, prieinamumą ir patikimumą, įdiegiant sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – SPĮ) modernią informacinę sistemą ir sukuriant e.paslaugas pacientams. Projekto metu modernizuotos informacinės sistemos, toliau vadinamos „Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų informacine sistema“ (toliau – AASPĮ IS). Ši sistema reikalinga ambulatorinėms e.sveikatos paslaugoms teikti. 

Įgyvendinus projektą buvo sukurtos naujos e.sveikatos paslaugos pacientams, paciento informavimas apie jam aktualias profilaktines gydymo paslaugas (personalizuotas lygis), taip pat pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu tiek pacientams, tiek SPĮ specialistams. Verta paminėti, jog buvo atnaujinta ir išplėsta (modernizuota) AASPĮ IS (patobulintas ir naujai sukurtas funkcionalumas SPĮ darbuotojams), Šeškinės poliklinikos patalpose įrengtas techninės įrangos centras bei sukurtos AASPĮ IS sąsajos su kitomis informacinėmis sistemomis, kaip tai numatyta teisės aktuose. 

Projekto metu sukurtas AASPĮ IS duomenų mainų modulis, kuris užtikrina integraciją su e.sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema bei kitomis išorinėmis informacinėmis sistemomis. Įsigyta techninė įranga bei įdiegtos licencijuotos programos leidžia projekto partneriams per interneto prieigą pasiekti ir naudotis sukurta naująja sistema.

Projektą Šeškinės poliklinika įgyvendino kartu su partneriais: Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centru, Zarasų rajono pirminės sveikatos priežiūros centru, Grigiškių sveikatos priežiūros centru, Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centru, Trakų pirminės sveikatos priežiūros centru, Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centru, Lentvario ambulatorija, Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centru.

Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal ES Struktūrinių fondų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“. Bendra projekto vertė – 579 240,04 euro.
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOS PASTATO RENOVAVIMAS SIEKIANT DIDINTI ENERGIJOS EFEKTYVUMĄ
Šeškinės poliklinika sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuotą projektą „Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos pastato renovavimas siekiant didinti energijos efektyvumą“. 

Projektu buvo siekiama pagerinti poliklinikos pastato technines ir energines charakteristikas. Projekto metu apšiltintos sienos ir cokolis leidžia sutaupyti energijos išteklius, o kartu apsaugoti pastato konstrukcijas nuo neigiamo atmosferos poveikio. Be minėtų pastato sienų ir cokolio šiltinimo darbų, buvo renovuota šildymo sistema, siekiant, kad įdiegtos priemonės duotų norimą efektą. 

Įgyvendintos veiklos taip pat leido pagerinti Šeškinės poliklinikos pastato sanitarines sąlygas patalpose, sumažinti avarinių situacijų tikimybę, šildomos patalpos šyla tolygiau, reguliavimo priemonės  sudarė sąlygas taupyti šilumos energiją bei mažinti energijos nuostolius. 

Projektas buvo įgyvendintas 2012 m. lapkričio–2013 m. gegužės mėn. laikotarpiu pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“. Bendra šio projekto vertė – 4,3 mln. litų, iš kurių 3,37 mln. litų buvo skirta iš ES struktūrinių fondų.
DIENOS STACIONARO ĮKŪRIMAS PRIE PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOJE
Šeškinės poliklinika sėkmingai įgyvendino Regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Dienos stacionaro įkūrimas prie Psichikos sveikatos centro viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje“.

Įgyvendinus projektą, psichikos negalią turintiems žmonėms bei jų artimiesiems priartintos psichikos sveikatos paslaugos – nebereikia važiuoti į kituose miesto rajonuose esančias gydymo įstaigas, pacientai gali gydytis nenutoldami nuo įprasto savo gyvenimo, nuo savo šeimos bei socialinės aplinkos. 

Dienos stacionaro paskirtis – teikiant socialines ir medicinines paslaugas sustiprinti psichikos negalią turinčių žmonių gebėjimus prisitaikyti prie aplinkos, atkurti bendruomeninius ryšius, padėti jiems integruotis į visuomenę, skatinti socializaciją ir sudaryti sąlygas realizuoti savo gebėjimus, todėl Psichikos sveikatos dienos stacionare pacientams teikiama profesionali specialistų medicininė, psichologinė ir socialinė pagalba, centre taikoma individuali ir grupinė psichoterapija, audiovizualinė relaksacija, palaikomosios mankštos, šviesos ir užimtumo (mezgimas, piešimas, siuvimas, lipdymas ir kt.) terapija, lavinami bendravimo įgūdžiai. 

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad apie 20 proc. psichikos negalios asmenų, kuriems suteikiama visapusiška reabilitacija, sugeba sėkmingai integruotis į darbo rinką. 

Projekto lėšomis suremontuoti Psichikos dienos centro paslaugas teikiančių specialistų kabinetai, patalpos, skirtos užsiėmimams vykdyti, laboratoriniams tyrimams skirta patalpa, dušai ir tualetai (iš viso 492 m2 poliklinikos patalpų, iš jų projekto lėšomis – 437 m2). Taip pat įsigyta modernios medicininės, kompiuterinės, programinės įrangos, baldų, įvairių įrenginių namų (darbo) įgūdžiams atkurti, pacientų poilsio ir audiovizualinės relaksacijos kambariams. 

Projektas, kurio vertė daugiau nei 799 tūkst. litų, įgyvendintas pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-08-R-01-001 „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“.
AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS IR JŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOJE
Šeškinės poliklinika baigė įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų plėtros ir jų kokybės užtikrinimas viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje“.

Projekto metu buvo suremontuoti poliklinikos konsultacines paslaugas teikiančių specialistų kabinetai, laukiamieji, ambulatorinės reabilitacijos procedūrų kabinetai (iš viso 1106,71 m2), įsigyta įranga, reikalinga antrinio lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti (rentgenoskopinis aparatas, ultragarsinio tyrimo aparatas, endoskopinė vaizdo sistema ir kardioechoskopas), taip pat įranga, skirta Fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos skyriaus teikiamoms paslaugoms gerinti (magneto terapijos aparatas, žemo dažnio terapijos komplektas, kombinuoti elektros-ultragarso terapijos aparatai, trumpųjų bangų terapijos aparatai, ultragarsiniai inhaliatoriai, dviratis su gulsčia padėtimi, dviratis su sėdima padėtimi, bėgimo takelis, diržinis masažuoklis, povandeninio masažo vonia, treniruoklis šlaunų raumenims stiprinti ir termostatas). 

Šeškinės poliklinikai įgyvendinus projektą teikiamos kokybiškesnės sveikatos priežiūros paslaugos ir pagerintas šių paslaugų prieinamumas, padidėjo galimybė greičiau ir laiku diagnozuoti ligas bei skirti visavertį gydymą, kartu pagerintos gydytojų darbo sąlygos. 

Projektas buvo inicijuotas siekiant padidinti įstaigos darbo efektyvumą, kartu ir bendrą paslaugų kokybę. Projektui pasibaigus poliklinika aprūpinta būtiniausia medicinos įranga, pagerinta poliklinikos infrastruktūra, užtikrinti teikiamų paslaugų saugumas ir kokybė. 

Projektas finansuotas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“. Projektas buvo įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOS DARBUOTOJŲ TĘSTINIS KOMPETENCIJOS UGDYMAS, TOKIU BŪDU GERINANT PACIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĘ IR DIDINANT DARBUOTOJŲ LOJALUMĄ POLIKLINIKAI
Šeškinės poliklinika sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto remiamą projektą „Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos darbuotojų tęstinis kompetencijos ugdymas, tokiu būdu gerinant pacientų aptarnavimo kokybę ir didinant darbuotojų lojalumą poliklinikai“. 

Projekto metu iš viso buvo surengta 100 Žmogaus studijų centro kartu su jungtinės veiklos partneriais organizuotų mokymų. Mokymai vyko tiek specialybės, streso valdymo, komunikacijos temomis, tiek temomis, leidžiančiomis patobulinti veiklos planavimo, lyderystės, darbo organizavimo įgūdžius ir kt. 

Projektas leido Šeškinės poliklinikai įdiegti ir personalo valdymo sistemą, kurios pagrindinis tikslas – padėti poliklinikos vadovams geriau pasiekti įstaigos tikslus, efektyviau valdyti darbuotojų veiklą ir užtikrinti paramą darbuotojams karjeros planavimo srityje. 

Personalo valdymo sistema yra modernus vadybos metodas, skirtas šiuolaikinei sveikatos priežiūros įstaigai, siekiančiai didinti personalo ir veiklos vadybos efektyvumą, užtikrinti įstaigos ir LR sveikatos apsaugos ministerijos nustatytų strateginių prioritetų – saugoti ir stiprinti visuomenės sveikatą bei pasitenkinimą sveikatos priežiūros paslaugomis, teikiant aukštos kokybės, saugias ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas – įgyvendinimą. 

Atsižvelgdama į tai, kad darbuotojai labai gerai vertino jiems skirtus mokymus, įstaigos administracija siekia ir ateityje ieškoti būdų, kad darbuotojai galėtų kelti savo kvalifikaciją ne tik profesinėje srityje, bet ir mokymuose, kuriais įstaigoje būtų sukurta kompetentinga, bendradarbiaujanti komanda, laiku teikianti geros kokybės, saugias paslaugas. 

Projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2009 m. ir baigtas 2011 m. rugpjūčio mėn. pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“. Bendra šio projekto vertė – 2,8 mln. litų, iš kurių 2,4 mln. litų sudaro lėšos iš ES struktūrinių fondų.
VAIKŲ AMBULATORINIŲ IR KONSULTACINIŲ CENTRŲ ĮKŪRIMAS VILNIAUS MIESTE, SIEKIANT GERINTI VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PASIEKIAMUMĄ IR KOKYBĘ
Šeškinės, Antakalnio ir Centro poliklinikos įgyvendino Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bendrojo finansavimo projektą „Vaikų ambulatorinių ir konsultacinių centrų įkūrimas Vilniaus mieste, siekiant gerinti vaikų sveikatos priežiūros paslaugų pasiekiamumą ir kokybę“. 

Pasiektas projekto tikslas – bendromis partnerių jėgomis bei priemonėmis įgyvendintas projektas, leidęs pagerinti vaikams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. 

Projekto metu įsteigti nauji centrai:
  • Vaikų kardiologijos ir vaikų neurologijos centras Šeškinės poliklinikoje;
  • Vaikų endokrinologijos, traumatologijos ir ortopedijos, oftalmologijos ligų centras Antakalnio poliklinikoje;
  • Vaikų gastroenterologijos, pulmonologijos, alergologijos ir dermatologijos centras Centro poliklinikoje. 
Projekto metu buvo suremontuotos patalpos (iš viso 494 m2), įsigyta nauja medicininė įranga, reikalinga įvairiems tyrimams atlikti (iš viso 11 įrenginių), padidėjo antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros konsultacinių paslaugų vaikams prieinamumas ir kokybė ne tik Vilniaus mieste, bet ir visoje Lietuvoje, kadangi reikalingas paslaugas gali gauti ir neprisiregistravę prie šių poliklinikų, bet turintys gydytojo siuntimą vaikai.

Projektas įgyvendintas pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų I kvietimą paramai gauti. Projektas atitinka bendrąją, pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus finansuojamą, sritį „Sveikatos apsauga ir vaikų priežiūra“ bei Lietuvos Respublikos išskirtą prioritetinę sritį „Vaikų sveikatos priežiūros prieinamumo ir kokybės gerinimas (ankstyvoji ligų diagnostika ir gydymas) bei sveikatos paslaugų kokybės kontrolės užtikrinimas“.
PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS EFEKTYVUMO DIDINIMAS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOJE

Poliklinika 2021 m. liepos mėn. baigė įgyvendinti veiklas projekte „Pirminės asmens sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas VšĮ Šeškinės poliklinikoje“.

Projektas vykdytas siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, skirtas Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos infrastruktūros modernizavimui vaikų ligų, sveiko senėjimo bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse.

Projektas prisidėjo prie PAASP paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo. Įgyvendinant projektą buvo atnaujinta Šeškinės poliklinikos infrastruktūra: suremontuotos patalpos, kuriose teikiamos PAASP paslaugos (I Šeimos medicinos ir Odontologijos skyriuose), įsigyta nauja medicinos įranga, baldai, kompiuterinė technika bei tikslinė transporto priemonė. Projekto naudą jaus ne mažiau kaip 39 386 prie Šeškinės poliklinikos prisiregistravę gyventojai. 

Projekto tikslinė grupė: vaikai bei 55 metų ir vyresnio amžiaus gyventojai. 

Projektas buvo vykdomas pagal ES 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“. Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos lėšomis.

Projekto biudžetas (išlaidų suma) 997 557,25 Eur.

VYKDOMI PROJEKTAI

INOVATYVIOS IR KOMPLEKSINĖS LĖTINIŲ LIGŲ PRIEŽIŪROS MODELIO IŠBANDYMAS

Įstaigoje pradėtas vykdyti naujas projektas, kurio tikslas - pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Projekto apimtyje pasirinkti pacientai, iš 3 skirtingų įstaigų ir savivaldybių, iš kurių VšĮ Šeškinės poliklinikos pacientai - 105, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos pacientai - 93, UAB Reginos šeimos gydytojų centro - 20 pacientų.

Projekto įgyvendinimas apims poliligotų pacientų holistinį būklės ištyrimą, kompleksinės ir integruotos  priežiūros teikimą, modelio išbandymui reikalingos įrangos įsigijimą, modelio išbandymo metu nuotolinių duomenų teikimui/rinkimui reikalingą esamų informacinių sistemų patobulinimą, mokymus pacientams ir ar jų šeimos nariams/artimiesiems, taip pat mokymus sveikatos priežiūros ir kitiems specialistams.

Įgyvendinus projektą tikimasi, jog bus išbandytas pasirinktas paslaugų teikimo modelis, įvertintas jo veiksmingumas ir rezultatai bei pateiktos išvados, papildomų žinių ir įgūdžių įgis sveikatos priežiūros ir kiti specialistai, taip pat 218 poliligotų pacientų bus pagerinta teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius.“ Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžetolėšomis.