Akcijos privatumo politika

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

dėl duomenų tvarkymo vykdant akciją „Rekomenduoju Šeškinės polikliniką“ 

Šis privatumo pranešimas skirtas asmenims, kurie sutinka / sutiko dalyvauti Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos akcijoje „Rekomenduoju Šeškinės polikliniką“ (toliau – Akcija).

Tam, kad galėtumėte dalyvauti viešosios įstaigos Šeškinės poliklinika (toliau – Poliklinika) akcijoje „Rekomenduoju Šeškinės polikliniką“ programoje (toliau – Akcija), Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslu, Poliklinikai būtina tvarkyti paciento asmens duomenis.

Kad Jūsų sutikimas būtų pateiktas turint pakankamai informacijos, teikiame duomenų tvarkymo Akcijos tikslais paaiškinimą.

Asmens duomenys bus tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau — Reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

Duomenų valdytojas:

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika (toliau – Poliklinika), juridinio asmens kodas 124245660, adresas Šeškinės g. 24, Vilnius; el. p. seskines@poliklinika.lt, tel. 8 5 250 2020.

Duomenų apsaugos pareigūnas: „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, MB (A. Juozapavičiaus g. 9a-106, LT-09311 Vilnius, el. p. ada.ekspertai@gmail.com).

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Jums sutikus, Poliklinika Jūsų asmens duomenis tvarkys Akcijos vykdymo tikslu (pvz., nustatant registracijos Poliklinikoje laiką, buvimo Poliklinikos pacientu laikotarpį, pasinaudojimo Akcijos dovana faktą); teikiant Jums aktualią su Akcija susijusią informaciją; kviečiant pasinaudoti paslaugomis pagal Akcijos taisykles; informuojant apie įgytas / turimas teises Akcijoje).

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenys Akcijos vykdymo tikslu bus tvarkomi ir pranešimai (informacija) Jums bus siunčiami remiantis Jūsų sutikimu (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas, 9 straipsnio 2 dalies a punktas).

Tvarkomi duomenys

Jūsų vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas), kuriais sutinkate / sutikote gauti pranešimus; sutikimo patvirtinimo / atšaukimo faktas, data ir laikas, prisirašymo Poliklinikoje laikas, išsirašymo iš Poliklinikos laikas, tyrimo (akcijos dovanos) atlikimo faktas ir laikas.

Sutikimo atšaukimas

Turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį Jūsų asmens duomenų tvarkymą nurodytu tikslu. Atšaukti savo sutikimą galėsite elektroniniu paštu ambasadorius@poliklinika.lt atsiunčiant pranešimą, kad atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo akcijos „Rekomenduoju Šeškinės polikliniką“ tikslais.

Jums atšaukus sutikimą, kol Jūsų užklausa bus vykdoma ir atnaujinta informacija apie Jūsų duomenų tvarkymą.

Sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Jūsų tvarkomi duomenys Akcijos tikslais (netaikoma asmens duomenų tvarkymui, kuris atliekamas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu) bus saugomi 12 mėnesių nuo sutikimo davimo arba tol, kol atšauksite šį sutikimą.

Asmens duomenų teikimas

Jūsų asmens duomenys nebus teikiami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai teisės aktai įpareigos kitaip.

Poliklinika pasitelks duomenų tvarkytojus iš išorės — įmones, siunčiančias pranešimus:  el. pašto paslaugų teikėjus; informacinių technologijų paslaugų teikėjus.

Duomenų subjekto teisės

Jūs turite duomenų subjekto teises, nurodytas Reglamento III skyriuje: teisę prašyti, kad Poliklinika leistų susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka yra reglamentuota duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje tvarkos apraše: https://www.poliklinika.lt/uploads/pdf%20dokumentai/Duomenu%20subjekto%20teisiu%20%C4%AFgyvendinimo%20Poliklinikoje%20tvarkos%20aprasas.pdf

Atkreipiame dėmesį, kad Reglamento ir įstatymų nustatytais atvejais Jūsų teisių įgyvendinimas gali būti apribotas, todėl duomenų subjekto teises Poliklinika įgyvendina Reglamento, kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir apimtimi.

Prašymus dėl aukščiau nurodytų duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, taip pat dėl kitų klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti Poliklinikai ar jos duomenų apsaugos pareigūnui kreipiantis šiame privatumo pranešime nurodytais kontaktais.

Jei Jūsų netenkins Poliklinikos atsakymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar manote, kad asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant asmens duomenų ir (ar) privatumo apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su Poliklinika, kad kartu galėtume rasti tinkamiausią sprendimą.

BDAR
Close
VšĮ Šeškinės poliklinika interneto svetainėje naudoja nurodytus slapukus (angl. Cookies). Slapukai naudojami siekiant užtikrinti tinkamą svetainės veikimą bei siekiant patobulinti svetainės funkcionalumus ir pagerinti naudojimąsi svetaine.